New Arrivals · Chinese Language Titles

June 25, 2016
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Jue chang

June 24, 2016
|6880-01 Minato, Kanae, 1973- author.
|6880-05 Taibei Shi : San cai wen hua gu fen you xian gong si, 2015.
276 pages ; 21 cm
Short stories.
|6880-06 Translation of: Zesshō.
|6880-07 Le yuan -- Yue ding -- Tai yang -- Jue chang.

Mi zhi dun you yu = Stewed squid with honey

June 24, 2016
|6880-01 Mobaofeibao, author.
|6880-04 Nanchang Shi Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
264 pages ; 21 cm.

Mou jia de nü er

June 24, 2016
Yishu, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2015.
291 pages ; 19 cm.
Fiction.

Xiang ya jie zhi

June 24, 2016
|6880-01 Lu, Yin, 1898-1934.
|6880-04 Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
281 p. ; 24 cm.
|6880-06 Yi ge zhu zuo jia -- Ling hun ke yi mai ma -- Huo ren de bei ai -- Li shi de ri ji -- Hai bin gu ren -- Man li -- Xiang ya jie zhi.

Xin dao

June 24, 2016
Ji, Yufeng.
Beijing : Beijing lian he chu ban gong si , 2016.
232 p. ; 24 cm.
Yi bu lü shi ban an xuan yi xiao shuo, yi chang du shi fen zheng jing xin dian ying.

Zhi ai qing li de long ya ren shi

June 24, 2016
H, author.
Taibei Cheng bang, 2015.
191 pages ; 21 cm.

Zhong guo hao xiao shuo Ye Zhaoyan = Best Chinese fiction Ye Zhaoyan

June 24, 2016
|6880-01 Ye, Zhaoyan, 1957-
|6880-04 Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she , 2016.
296 p. ; 20 cm.
|6880-06 Xuan gua de lü ping guo -- Zao shu de gu shi -- Zhui yue lou -- Ma wen de zhan zheng -- Li Shishi ai chen zui.

Bei wei jia ren

June 24, 2016
Hongsuqing.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she; 2016.
311 p. ; 24 cm.

Ci ai jing jue yi lan shan

June 24, 2016
Su, Liu.
Chong qing : Chong qing chu ban she , 2016.
300 p. ; 21 cm.

Die yu ji hua

June 24, 2016
Zhang, Xinke.
Nanjing : Jiang su feng huang wen yi chu ban she; 2016.
236 p. : 23 cm.

Gui lai

June 24, 2016
Shi, Pingmei, 1902-1928.
Beijing : Zhong guo wen shi chu ban she , 2016.
237 p. ; 24 cm.
Qi fu -- Dao gao -- Hong zong ma -- Bei jian ta de nen ya -- Bai yun an -- Liu lang de ge zhe -- Lin nan de ri ji -- Chan hui -- Bing -- Zhi you mei hua zhi ci hen...

Meng jian

June 24, 2016
|6880-01 Liang, Wangfeng, author.
|6880-04 Xianggang : Tian ma wen hua chu ban she (Tian di tu shu fu shu gong si), 2015.
318 pages ; 21 cm

Wu qi wu tong

June 24, 2016
|6880-01 Hudie, author.
|6880-04 Xinbei Shi : Ya shu tang wen hua shi ye you xian gong si, 2015.
200 pages ; 21 cm.

Yan cheng die ying

June 24, 2016
Shangguan, Ding, author.
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
535 pages : maps (1 folded) ; 21 cm

Zhong guo hao xiao shuo Li Peifu = Best Chinese fiction Ye Zhaoyan

June 24, 2016
Li, Peifu, 1953-
Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she , 2016.
306 p. ; 20 cm.
Xue xi wei xiao -- Bai jie cao -- Hong ma zha lü ma zha -- Hua jiang wang -- Ji mo xu you -- Ma que zai kai hui.

Zui hou de nü wang

June 24, 2016
Badai, 1962- author.
Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2015.
270 pages ; 21 cm.
Fiction.

Qiu ni zheng jing dian

June 23, 2016
|6880-01 Tingfeng.
|6880-04 Tai bei shi : Qing kong chu ban, 2015.
2 v. : col.ill. ; 21 cm.

Ai ren shu

December 16, 2015
Xu, Xian, author.
Beijing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2015.
202 pages ; 23 cm
"Zhongguo shu ji wen xue guan. Xiao shuo lin."

Ba Shu meng xun = BaShu meng xun

December 16, 2015
Wu, Shaoxiang, author.
Zhenjiang : Jiangsu da xue chu ban she, 2014.
172 pages ; 22 cm
Pinyin parallel title from colophon.

Bing shi shui zhe de shui

December 16, 2015
Liu, Meng, author.
Beijing Qun yan chu ban she, 2014.
316 pages ; 25 cm

Fei cui mi zhong mi

December 16, 2015
Wu, Ye, author.
Beijing : Hua xue gong ye chu ban she, 2015.
231 pages ; 23 cm

Jing hun qi ri = The seven days

December 16, 2015
Dai, Hengchun.
Beijing : Di zhen chu ban she, 2014.
336 p. ; 24 cm.

Long men ji

December 16, 2015
Chai, Ran, 1962- author.
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2015.
318 pages ; 24 cm
"Kua du chang pian xiao shuo wen ku."

Qing ming shang he tu mi ma : yin cang zai qian gu ming hua zhong de yin mou yu sha ju

December 16, 2015
Ye, Wenbiao, author.
Beijing : Beijing lian he chu ban she, 2014.
v, 534 pages ; 24 cm.
"Du ke."

Qing you du zhong

December 16, 2015
Ju, Xiaoyi, author.
Changchun : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2015.
263 pages ; 23 cm

feed —Subscribe to the Chinese Language Titles feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print