New Arrivals · Foreign Fiction

June 30, 2018
These titles were recently added to the collection of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County.

Dui de shi jian dui de ren = Meet right person at right time

June 29, 2018
|6880-01 Gu, Xijue, author.
Taibei : Jian duan, 2018.
365 pages ; 21 cm.

Fang hua = You touched me

June 29, 2018
|6880-01 Yan, Geling, author.
|6880-04 Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017.
215 pages ; 22 cm.
Fiction.

Ge lou li de xiao hua. 2, Feng zhong de hua duo = Petals on the wind

June 29, 2018
Andrews, V. C. (Virginia C.), author.
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2016.
399 pages ; 21 cm.
Translation of: Petals on the wind.

Guan shang men yi hou

June 29, 2018
Paris, B. A., author.
|6880-03 Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2016.
303 pages : illustration ; 21 cm.
Translation of: Behind closed doors.

Ming yun ka fei guan

June 29, 2018
|6880-01 Xiaoye, 1951- author.
|6880-04 Taibei Shi : Er yu wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
267 pages : illustrations ; 21 cm.
Cover title.

Qi gen xiong jian : Yu xian ren ou, Xian ren zhi lu

June 29, 2018
|6880-01 Weiyu, author.
|6880-07 Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2017.
312 pages : color illustrations ; 24 cm

Qu nian jin ri ci men

June 29, 2018
|6880-01 Yishu, author.
|6880-04 Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2017.
283 pages ; 19 cm.
Fiction.

Wu qi lai fu

June 29, 2018
|6880-01 Lüguang, author.
|6880-03 Taibei Shi : Lan hai zhi zuo, 2018.
314 pages ; 21 cm.

Xue chuang lian

June 29, 2018
|6880-01 Chi, Zijian, 1964- author.
|6880-04 Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2016.
249 pages ; 24 cm.

Uso o aisuru onna

June 29, 2018
|6880-01 Okabe, Etsu.
|6880-03 Tōkyō : Tokumashoten, 2017.
260p. ; 15 cm.
Novel based on a feature film.
After her boyfriend collapses and loses consciousness, Yukari finds out that his whole life -- even his name -- were false. With his half-written novel as her only clue, Yukari tries to find out the truth about the man she has lived with for five years.

2018 che 9-hoe Chŏlmŭn Chakkasang susang chakp'umjip.

June 29, 2018
|6880-07 Pak, Min-jŏng, 1985-
|6880-04 Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2018.
366 pages : portraits ; 21 cm.
|6880-06 Sesil, Chuhŭi / Pak Min-jŏng -- Hoerang ŭl paehoe hanŭn yangtte wa kŭ p'osikchadŭl / Im Sŏng-sun -- Kŭdŭl ŭi ihae kwan'gye / Im Hyŏn -- Tŏ in'ganjŏgin mal / Chŏng Yŏng-su -- Kamanhan nanal / Kim Se-hŭi -- Hanbam ŭi sonnimdŭl / Ch'oe Chŏng-na -- Allyŏjiji anŭn yesulga ŭi nunmul kwa chait'un p'asŭt'a / Pak Sang-yŏng.
Collection of the winner and runners-up of Munhak Tongne's 9th annual Young Artist Awards. Includes comments from the jurors.

Haengk'okp'ak pohoso sarin sakŏn : Yi Chun-hyŏk sosŏlchip = Murder of the Hancock Park Shelter.

June 29, 2018
|6880-01 Yi, Chun-hyŏk, author.
|6880-04 Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Isang Puksŭ, 2018.
287 pages ; 21 cm
|6880-05 P'amsŭp'ŭringsŭ koryŏjang -- Haengk'okp'ak pohoso sarin sakŏn -- Yŏngmunpŏp insaeng -- Ŏnŭ ihonnam ŭi sinhon ilgi -- Saengbangsong! pubu ssaum -- P'ari kyoch'aro sakŏn.

Han Chŏng-hŭi wa na : che 17-hoe Hwang Sun-wŏn Munhaksang susang chakp'umjip

June 29, 2018
|6880-01 Yi, Ki-ho, 1972- author.
|6880-05 Kyŏnggi-do P'aju-si : Tasan puksŭ, 2018.
303 pages : illustration, portrait ; 19 cm
|6880-07 Han Chŏng-hŭi wa na / Yi Ki-ho -- Kwŏn Sun-ch'an kwa ch'akhan saramdŭl / Yi Ki-ho -- Han ai ege on maŭl i / Ku Pyŏng-mo -- Sont'op / Kwŏn Yŏ-sŏn -- Mak'et / Ki Chun-yŏng -- Koyangi rŭl wihan manch'an / Kim Kyŏng-uk -- Karinŭn son / Kim Ae-ran -- Pabi ŭi punwigi/ Pak Min-jŏng -- 601, 602 / Ch'oe Ŭn-yŏng -- Kae ŭi pam / P'yŏn Hye-yŏng.
|6880-08 "Han Chŏng-hŭi wa na" nŭn taja e daehan chŏldaechŏk hwandaega ŏlmana hŏsang e pulgwahanchi kobaekhanda. Hakkyo pokryŏk ui kahaecha imyŏnsŏdo pansŏnghal chul molŭnŭn hanchŏnghui e taehan ihae ŭi sil'paewa, kŭlŏn sil'pae lŭl sosŏllo ssŭl su opsnŭn munhakchŏk sil'pae lŭl ijung ŭro kyŏnghŏmhanŭn sosŏlka 'na' ŭi sokchŏl opsŭmŭn yulli ŭi konkung -gongung-ŭl tŭ̆lonaenda." -- Provided by publisher.

Wagi/sawi : mga kuwentong luwalhati at pighati

June 29, 2018
©2016
xxxviii, 243 pages ; 23 cm
Short stories.

Không có nhau vào nh̃ưng ngày mai

June 29, 2018
Th̆áng, author.
Hà Ṇôi : Nhà xûát b̉an Văn học, 2016.
226 pages ; 21 cm

Aurata zindā hai

June 14, 2018
Sahagala, Manamohana, author.
Gājiyābāda : Amara Prakāśana, 2017.
240 pages ; 23 cm
Novel.
Novel based on life of lesbian pair.

Dila ḍhūn̐ṛhatā hai...

June 14, 2018
Maṛhotarā, Rākeśa, author.
New Delhi : StoryMirror Infotech Pvt. Ltd., 2017.
201 pages ; 20 cm
Novel.
Novel based on love themes.

Hasīnābāda : eka gumanāma bastī kī badanāma dāstām̐

June 14, 2018
|6880-01 Gītāśrī, 1965- author.
|6880-04 Nayī Dillī : Vāṇī Prakāśana, [2017]
234 pages ; 22 cm
Novel.

Jāgrt̥i : upanyāsa

June 14, 2018
Agravāla, Sushamā, author.
Bijanaura : Gītikā Prakāśana, 2017.
207 pages ; 23 cm

Joṛā upanyāsa

June 14, 2018
Huda, Muhammad Nurul, author.
Ḍhākā : Kathāprakāśa, 2016.
277 pages ; 22 cm
Novels.
Janmajāti -- Mainapāhāṛa.

Māṭīno māṇasa : jātanī pāmaratā ane īśvaranī jāhojalālīne ujavī levāno avasara

June 14, 2018
Ojhā, Nimita, author.
Mumbaī : Āra. Āra. Śeṭha ênḍa Kampanī Prā. Li., 2018.
184 pages ; 22 cm
Short stories.
Reprint. Originally published: 2017.
Stories based on the author's medical experiences and human sensation.

Nīlapākhī : kahānī-saṅgraha

June 14, 2018
Prabhāta, Anuja, 1954- author.
Naī Dillī : Ayana Prakāśana, 2017.
108 pages ; 23 cm
Short stories.
Riśte kā gavāha -- Antima kaṛī -- Gilṭa -- Kauna bolegā saca? -- Nīlapākhī -- Garlsa, plīza! -- Juārī kī bībī -- Caritra -- Aura r̥ṇa cukā gayā vaha!.

Oru Srīraṅkattu tēvatai

June 14, 2018
Intirā Cauntarrājaṉ, author.
Ceṉṉai : Tirumakaḷ Nilaiyam, April 2017.
296 pages ; 22 cm
Novel.
Novel on family themes.

Qamara Mevāṛī : cunī huī kahāniyām̐ = Chuni hui kahaniyan

June 14, 2018
Qamara Mevāṛī, 1940- author.
Kānapura, Uttara Pradeśa : Amana Prakāśana, 2017.
152 pages ; 23 cm
Short stories.
Selected stories of a Hindu author.

Saradalāṃ de āra pāra : 47 kahāṇīāṃ

June 14, 2018
Siddhū, Indarajīta, 1940- author.
Ludhiāṇā Cetanā Prakāshana, 2017.
247 pages ; 23 cm.
Short stories.

feed —Subscribe to the Foreign Fiction feed .

Fiction

For Teens

For Kids

Media

Electronic Resources

Foreign

Nonfiction

Large Print